DOI: 10.7251/VJE16075T

UDC: 662.2/.4:544.454


image

Pregledni rad / Overview paper


image


Opasne materije, detekcija i zaštita

Suzana Todorović

Magistar nauka iz bezbjednosti, Ministarstvo trgovine i turizma, Vlada Republike Srpske, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, suzana.todorovic@mtt.vladars.net

Zoran Janković

Doktor nauka iz bezbjednosti, pomoćnik komandira policijske stanice CJB Banja Luka, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, jankoviczoka@hotmail.com


Sažetak: U ovom radu opisana je zaštita bezbjednosti uz upotrebu protivdiverzione zaštite koja se bavi proučavanjem, planiranjem i organizovanjem savremenih tehničkih mjera, te uz primjenu uređaja, sve sa ciljem da spriječi ugrožavanje bezbjednosti objekta i lica.

Takođe opisane su i opasne materije (eksplozivi, baruti, zapaljive, toksične, radioaktivne materije), efekti zračenja i zaštita od istih.

Obrađena je i opisana njihova detekcija, odnosno metode i uređaji uz pomoć kojih se otkrivaju eksplozivno diverzantska sredstva, naoružanje, kao i drugi opasni predmeti i sredstva kojim bi se mogla ugroziti bezbjednost.

Cilj rada se da skrene pažnju da bezbjednost može biti ugrožena na više načina, ali i da se ista štiti sa različitim primjena- ma savremenih metoda, a ne samo fizički.

Ključne riječi: opasne materije, eksplozivi, zaštita


Hazardous Substances, Detection and Protection

Suzana Todorović

Master of Security Science, Ministry of Trade and Tourism, Government of Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, suzana.todorovic@mtt.vladars.net

Zoran Janković

PhD security, deputy commander of the Banja Luka Police, Ministry of interior of RS, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, jankoviczoka@hotmail.com


Abstract: This paper describes the protection, planning and organization of modern technical measures, and the use of devices, all in order to prevent endangering the safety of the objects and entities Also described the hazardous materials, explosives, propellants, flammable, toxic, radioactive substances, radiation effects and protection. We described their de- tection, and methods and tools which we use to discover explosive sabotage agents, weapons, and other dangerous items and tools which could endanger safety. Aim is to draw attention that safety can be compromised in many ways, but also protect with different applications of modern methods.

Keywords: hazardous substances, explosives, protection.