DOI: 10.7251/VJE16061B

UDC: 347.92/.95:347.942


image

Pregledni rad / Overview paper


image


Zašto nesporni potpisi sa identifikacionih dokumenata nisu dovoljno autentični i kao takvi ne mogu biti pouzdani za grafičko- grafoskopsko vještačenje


Dane Branković

magistar inžinjer grafičke tehnologije, eirektor Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata d.o.o. Banjaluka, forenzickicentar@teol. net


Sažetak: Često se u sudskim predmetima, vještači autentičnost određenih spornih potpisa u dokumentima. Ti sporni potpisi se grafičkom-komparativnom metodom uspoređuju sa nespornim potpisima određenih skriptora koji su u sporu. Nesporni potpisi se kod vještačenja uzimaju i iz identifikacionih dokumenata konkretnih skriptora: ličnih karata, pasoša i vozačkih dozvola. Nesporni potpisi sa navedenih dokumenata, najčešće nisu pouzdani za grafičku komparaciju sa spor- nim potpisima. Ovaj rad pojašnjava zašto je to tako.

Skriptori u svoje nesporne potpise, pisanjem ugrađuju individualne karakteristike rukopisa, izgrađene dugogodišnjom grafomotorikom. Šta je o razvoju rukopisne izgrađenosti napisao prof. dr Živojin L. Aleksić1, prikazano je sledećim citi- ranjem: „Kao što ne razmišlja kako će načiniti korak ili izgovoriti neku reč, tako čovek više ne razmišlja kako će oblikovati svako pojedinačno slovo, kako će ga povezati sa drugim ili pod kojim će uglom pisati, već automatski pretvara misaoni sadržaj u grafičku formu. Bezbroj ponavljanja razvijaju poseban vid uslovnog refleksa, koji potiskuje svijest u drugi plan i pretvara se u formu jedne spontane reakcije“.

Da bi skriptor mogao ugrađivati svoje izgrađene individualne karakteristike rukopisa u svoj potpis, potrebni su za to od- govarajući normalni vanjski uslovi pisanja kao i njegovo normalno unutrašnje stanje. Kod uzimanja od skriptora nespor- nih potpisa, ranije po CIPS projektu a sada po standardu ICAO 9303, nisu obezbjeđeni normalni vanjski uslovi pisanja, tj. skriptor se potpisuje sa sredstvom za pisanje koje ne ostavlja vidljiv trag pisanja, a to je adekvatno kao da se skriptor potpisuje zavezanih očiju. Kod reprodukcije tako izvedenih potpisa na obrasce ličnih karata, pasoša i vozačkih dozvola, često se optički deformišu izvedeni potpisi po jednom smjeru (smanjuju po visini – gradaciji slova). Tako izvedeni i repro- ducirani nesporni potpisi, sa svojim prisutnim individualnim karakteristika u rukopisu, ne mogu se smatrati autentičnim.

Ključne riječi: identifikaciona dokumenta, skriptor, individualne karakteristike rukopisa u potpisu, vanjski uslovi pisanja, optička deformacija potpisa, autentičnost potpisa.


Why Indisputable Signatures With Identity Documents are not Sufficiently Authentic and as Such Can not Be Trusted to Graphosky-Grafoskopsko Testify as an Expert


Dane Branković

Master engineer graphic technology, Director of the Forensic Centre for expertise documents d.o.o. Banja Luka, forenzickicentar@teol.net


Abstract: This paper shows how to perform the undisputed signatures for identification documents in inadequate con- ditions outside of writing and what the ramifications of that. Is shown and proven to be stored undisputed signatures, to play back the patterns of identification documents, in addition to optical warp by one direction. So derived and reprodu- ced undisputed signatures on identity documents (identity card, driving license and passport) do not contain individual characteristics of graph constructed handwriting in signatures of these scripts. Zboża that these signatures, so derived, can not be taken as authentic, ie. undisputed signatures of these scripts, in comparison to the disputed signatures in the course of expertise in graphosky-grafoskopskoj field.

Keywords: identification documents, scriptor, the individual characteristics of the manuscript in the signature, the exter- nal conditions of writing, optical strain signatures, the authenticity of the signatures.