DOI: 10.7251/VJE16114R

UDC: 347.746:336.763


image

Stručni rad / Professional Paper


image


Radnje realizacije mjeničnih prava

Danijela Radonić

Diplomirani pravnik, Sekretar Višeg privrednog suda Banja Luka, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, danijela.radonic@pravosudje.ba


Sažetak: Mjenica predstavlja strogo formalnu ispravu – hartiju od vrijednosti koja glasi po naredbi. Radnje za očuvanje mjeničnih prava imaju se preduzimati u zakonskim rokovima, pod prijetnjom gubitka istih. Shodno tome, najvažnije mjenične radnje – prezentacija i protest se preduzimaju na dan dospijeća ili jednog od dva radna dana koji dolaze odmah za njim. Značajno je istaći da se u Republici Srpskoj subota ne smatra radnim danom, dok se u Federaciji Bosne i Herce- govine subota računa kao radni dan. Ove radnje se imaju preduzeti u poslovnom lokalu ili stanu trasata ili akceptanta. Propuštanjem roka za prezentaciju na isplatu ili protest mjenice ona postaje „prejudicirana“. To znači da imalac mjenice gubi regresna prava protiv indosanata, trasanta i protiv ostalih obveznika, izuzev akceptanta. I pored gubitka ovih prava, on može podnijeti tužbu iz osnovnog posla ili nekog drugog izvora obligacija.

Ključne riječi: mjenica, trasat, trasant, akceptant, remitent, mjenične radnje, prezentacija, plaćanje, protest.


Actions Implementing of Rights Under a Bill of Exchange

Danijela Radonić

LL.B, Secretary of the Higher Commercial Court of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, danijela.radonic@pravosudje.ba


Abstract: A bill of exchange is a strictly formal document - a security to order. The actions to preserve the rights under a bill of exchange have to be taken within the legal deadlines, under the threat of loss of those rights. Accordingly, the most important actions related to bills of exchange - presentation and protest are being taken on the maturity date, or one of two days immediately after it. It is significant to point out that Saturday is not considered a business day in the Republic of Srpska, while in the Federation of Bosnia and Herzegovina Saturday is counted as a working day. These actions are taken in business premises or apartment of a drawee or acceptor. By missing the deadline for the presentation of the payment or protest of the bill of exchange, it becomes a “prejudiced”. This means that the holder loses his/her recourse rights against the endorser, the drawer and the other parties liable, with the exception of the acceptor. Despite the loss of these rights, he/she can file a civil claim or claim based on other source of obligation.

Keywords: bills of exchange, drawee, drawer, acceptor, payee, bill related actions, presentation, payment, protest.