DOI: 10.7251/VJE16110S

UDC: 656.1.052.8


image

Stručni rad / Professional Paper


image


Učestalost negativnih uticaja prilikom osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila

Senad Sinanović

Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH, Brčko, Bosna i Hercegovina, senadsinanovic3@gmail.com


Sažetak: Smatrajući osposobljavanje kandidata za upravljanje motornim vozilom najvažnijom etapom u razvoju sao- braćajne svijesti, veoma je važno ostvariti dobru i kvalitetnu teorijsku i praktičnu nastavu. Kandidatu za polaganje ispita upravljanja motornim vozilom potrebno je na efikasan način pružiti pomoć u savladavanju svih sadržaja kako teorijskih, tako i praktičnih. Instruktori bi trebali biti pedagoški obrazovani, da bi kod kandidata razvijali osjećaj za savjesnu vožnju, kao i ekološku svijest. Veoma je važno težiti ka upotrebi novih pedagoških metoda, radi lakšeg edukovanja i demonstrira- nja predviđenog sadržaja kandidatima. Uvodeći inovativne oblike rada poboljšavamo kvalitet kako teorijske, tako i prak- tične nastave, obuke vozača za upravljanje motornim vozilom.

Ključne riječi: instruktori, nastavna sredstva, nastavne metode, kandidati za vozača motornih vozila, seminari.


Frequency of Negative Impact During the Training of Candidates for Drivers of Motor Vehicles

Senad Sinanović

International University of Brcko District BiH, Brcko, Bosnia i Hercegovina, senadsinanovic3@gmail.com


Abstract: Considering training candidates for motor vehicle most important stages in the development of traffic aware- ness, it is very important to achieve good quality theoretical and practical training. A candidate for the examination of operating a motor vehicle is necessary to efficiently provide assistance in overcoming all the contents of both theoretical and practical. Instructors should be pedagogically educated in order for candidates to develop a sense of conscientious driving and environmental awareness. It is important to strive towards the use of new teaching methods, to facilitate edu- cating and demonstrating the anticipated content of candidates. By introducing innovative forms of work to improve the quality of theoretical as well as practical training, driver training to operate the vehicle.

Keywords: Instructors, teaching resources, teaching methods, candidates for drivers of motor vehicles and seminars.