DOI: 10.7251/VJE16100H

UDC: 347.77/.78:004.438


image

Stručni rad / Professional Paper


image


Pitanje originalnosti u kontekstu autorskopravne zaštite kompjuterskih programa

Haris Hamidović

prof. dr, Voditelj sistema informacione sigurnosti u MKF EKI Sarajevo i profesor na Visokoj školi “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina, mr.haris.hamidovic@ieee.org


Sažetak: Kompjuterski programi zaštićeni su kao pisana autorska djela ako predstavljaju vlastitu intelektualnu tvorevinu njihovog autora. Pojam originalnosti uglavnom se povezuje s autorovim vještinama (znanjem) te radom (trudom) ulože- nim u stvaranje djela. Autorsko pravo štiti od neovlaštenog kopiranja ili prerade koda, međutim, autorsko pravo ne štiti od konkurencije koja samostalno i nezavisno (bez uvida u izvorni kod konkurencije) razvije sličan kompjuterski program. Dokazivanje suštinske sličnosti između dva kompjuterska programa ključno je u vještačenju kršenja autorskih prava. Te- stom filtriranja nalaze se elementi rada koji mogu predstavljati ključni izražaj autorstva, a koji se trebaju koristiti prilikom usporedbe dva kompjuterska programa.

Ključne riječi: intelektualno vlasništvo, kompjuterski program, softver, autorsko pravo, vještačenje.


The Issue of Originality in the Context of Copyright Protection of Computer Programs

Haris Hamidović

PhD, CISO at MCF EKI Sarajevo and profesor at University College “International Business IT Academy” Tuzla, Bosnia and Herzegovina, mr.haris.hamidovic@ieee.org


Abstract: Computer programs are protected as written works of authorship if they represent intellectual creation of their author. The concept of originality is usually associated with the author’s skills (knowledge) and work (effort) invested in the creation of works. Copyright protects against unauthorized copying or unauthorized source code modification, howe- ver, copyright does not protect against competition that independently and autonomously (without access to the source code of competition) develop similar computer program. Proving substantial similarity between the two computer pro- grams is crucial in the case of expert evaluations of copyright infringement. By conducting filtration test elements of work that may represent a key expression of authorship can be found and should be used to compare two computer programs.

Keywords: Intellectual property, Computer program, Software, Copyright protection, Expert evaluation