DOI: 10.7251/VJE16090K

UDC: 347.736/.739:659.11


image

Stručni rad / Professional Paper


image


Implementacija stečaja kod privrednih subjekata s osvrtom uloge marketinga

Dušan Kovačević

Prof . dr. sc. Dušan Kovačević, NUBL- Nezavisni univerzitet Banja Luka, Visoka škola “PRIMUS” Gradiška, Kozarska Dubica, Bosna i Hercego- vina, dr.sc.kovacevicdusan@gmail.com


Sažetak: Jedan od najvećih izazova za sve nacionalne ekonomije prestavlja rješenje problema zaposlenosti. S toga su se vrlo često nastanak stečaja i njegove reorganizacije, te razvoja uslužnog sektora vezivali za stvaranje novih radnih mjesta, kao najbolji način za apsorbovanje viška radne snage i problema posrnulog privrednog subjekta. U toku posljednjeg pe- rioda, kroz stečaj i razvoj uslužnog sektora postignuti su značajni uspjesi prevazilaženja problema posrnulih preduzeća, te ublažene su mnoge posledice loše privatizacije i posledice ratnih recesija, kao i podsticanje svakog ekonomskog opo- ravka. Zahvaljujući velikom značaju adekvatnog provođenja stečaja i značaju pravih usluga i njegovom velikom učešću u ekonomiji razvijenih zemalja sve se više pojavljuju izazovi “pravovremenog stečaja i uslužnog društva“ i “uslužna ekono- mija”. Ekonomska aktivnost društva determiniše prirodu načina na koji ljudi žive i na osnovu čega se mjeri standard življe- nja i privređivanja. Korištenjem industrijskih privrednih modela za upravljanje uslužno zasnovanim korporacijama stvara se tako mali uticaj, koliko i upotreba modela farme za vođenje preduzeća. Aktivnosti povezane za primjenom znanja, pri- mjenom važećih zakonskih propisa inovacijom i tehnologija pojavljuju se radi ispunjavanja društvenih i privatnih ciljeva.

Ključne riječi: Reorganizacija, likvidacija, uslužna ekonomija, ekonomski oporavak, stečaj, usluga, marketing.


Implementation of Bankruptcy in Business Entities With an Overview of the Role of Marketing

Dušan Kovačević

Prof. dr. sc. Dušan Kovačević, UNBL - the Independent University of Banja Luka, the “PRIMUS” College Gradiška, Kozarska Dubica, Bosnia and Herzegovina, dr.sc.kovacevicdusan@gmail.com


Abstract: Solution of the problem of unemployment is one of the biggest challenges all national economies are facing. The event of bankruptcy and its reorganization, just like the development of the Services have therefore been frequently linked with the creation of new jobs, being the best way to absorb surplus manpower and the problem of the fallen company. Significant successes in overcoming the problems of fallen companies have lately been achieved through bankruptcy and development of Services, mitigating many consequences of poor privatization and the consequences of war recessi- ons and encouraging any economic recovery. The challenges of „timely bankruptcy and a service company“ and „service economy“ are growing in number owing to the great importance of adequate bankruptcy implementation and the im- portance of legal services as well as its strong participation in developed countries’ economy. The economic activity of a company determines the nature of the people’s way of living as well as the basis for measuring the standard of living and earning. The use of industrial business models for managing service-based corporations creates as little influence as the use of the farm model for company management. The activities related to the application of knowledge, application of valid legal regulations, innovation and technology appear for the sake of fulfilment of social and private goals.

Key words: Reorganization, liquidation, service economy, economic recovery, bankruptcy, service, marketing.