DOI: 10.7251/VJE16084S

UDC: 347.235:351.778.511


image

Kratko ili prethodno saopštenje / Short or Preliminary Statement


image


Urbanizam i legalnost objekata

Jelena Stanišić

dipl. inž. arh, Banja Luka, BiH, jelena.arh@blic.net


Sažetak: Osnovna tema članka je uvod u osnovne pojmove vezane za urbanizam i osnovne karakteristike legalnosti obje- kata u urbanom području. Takođe kroz predmetni tekst date su poveznice između pojmova urbanizam-urbanizacija-le- galnost objekata. Osnovni pojmovi, odnosno teme su obrađene i kroz primjere u praksi. Još jedna od podtema koja je na indirektan način obrađena u tekstu su zakonski okviri. Ovim tekstom sam željela da na što jednostavniji način, običnom građaninu pojasnim i približim osnovne karakteristike, kompleksne djelatnosti zvane urbanizam.

Ključne riječi: Urbanizam, urbanizacija, legalnost objekta


Urbanism and the legality building

Jelena Stanišić

Bachelor of Architectural Engineering, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, jelena.arh@blic.net


Abstract: The basic theme of the article is an introduction to the basic concepts to urbanism and the basic characteristics of the legality buildings in the urban area. Also in the text are given links between the concepts of town planning - urbani- zation - legality facilities. Basic concepts or themes

are presented and the examples in practice. Subtheme which is indirectly addressed in the text are legal frameworks. I wanted in this text, in the simplest way, ordinary citizens and closer to clarify the basic characteristics of complex activi- ties from urbanism

Keywords: Urbanism, urbanization, the legality building