DOI: 10.7251/VJE16009J

UDC: 343.522/.523(497.11)


image

Originalni naučni rad / Original scientific paper


image


Falsifikovanje isprava u teoriji i praksi krivičnog prava Republike Srbije

Dragan Jovašević

redovni profesor, Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Niš, Republika Srbija, jovas@prafak.ni.ac.rs

Milena Simović

zamjenik sekretara u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci, Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Marina M. Simović

sekretar Ombudsmena za djecu Republike Srpske i docent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apeiron” u Banjoj Luci, Banjaluka, Bosna i Hercegovina


Sažetak: U novom krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije sva krivična djela falsifikovanja isprava (materijalna i in- telektualna) su izdvojena u posebnu glavu Krivičnog zakonika, glavu trideset drugu, pod nazivom Krivična djela protiv pravnog saobraćaja. Ovakvo rješenje je logično jer se radi o djelima koja su upravljena na povredu ili ugrožavanje pravnog saobraćaja između fizičkih i pravnih lica. Osnovno krivično djelo ove vrste je falsifikovanje isprave predviđeno u članu 355 Krivičnog zakonika o čijem pojmu, elementima, karakteristikama i oblicima ispoljavanja se govori u ovom radu.

Ključne riječi: pravni saobraćaj, krivično djelo, zakon, falsifikovanje, isprava, odgovornost, kazna.


Falsifying of Documents in Theory and Practice of the Criminal Law of Republic of Serbia

Dragan Jovašević

Full professor at, the University of Niš Faculty of Law, Niš, Republic of Serbia, jovas@prafak.ni.ac.rs

Milena Simović

Deputy Secretary at the Republic of Srpska Government’s Secretariate for Leguislation and an Associate Professor at the Faculty of Security and Protection of the Indepedent University of Banja Luka, Banjaluka, Bosnia and Herzegovina

Marina M. Simović

Secretary of the Republic of Srpska Children’s Ombudsman and an Assistant Professor at the Faculty of Law of the “Apeiron” University in Banja Luka, Banjaluka, Bosnia and Herzegovina


Abstract: In the new criminal legislation all crimes of falsifying of documents (material and intellectual) are isolated in a separate chapter of the Criminal Code, the 32nd Chapter entitled: criminal offences against legal traffic. This solution is logical because it is about actions directed to the violation or threat to legal traffic between natural and legal persons. The basic criminal offence of this kind is the falsifying of a document provided for in Article 355 of the Criminal Code, about whose term, elements, characteristics and forms of manifestation this paper is about.

Key words: legal traffic, criminal offense, the law, falsifying, document, responsibility, punishment.