DOI: 10.7251/VJE1503348V

UDC: 340.142:343.62-057.16


image

ORIGINALNI NAUČNI RAD


image


Nedorečenosti u pravnoj regulaciji mobinga, kao „oblika diskriminacije“

Aleksandra Vuković

Dr sc. Aleksandra Vuković, pomoćnik direktora JZU Dom zdravlja Trebinje i asistent na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment – Studijski centar Trebinje, Trebinje, Bosna i Hercegovina, saskavkv@yahoo.com


Rezime: U kontekstu složenih međuljudskih odnosa, pravo na rad, kao jedno od osnovnih ljudskih prava, sve više je na- rušeno različitim oblicima diskriminacije, posebno mobingom, kao oblikom poremećaja odnosa na radu i pojavom koja ima tendenciju rasta. Postojeća zakonska regulativa mobinga u Bosni i Hercegovini ne doprinosi suzbijanju mobinga, niti olakšava njegovo dokazivanje u vansudskim i sudskim postupcima zaštite. Donošenje posebnog zakona o mobingu nalaže niz socijalnih, ekonomskih i pravnih razloga, uz uvažavanje pravnog okvira sadržanog u međunarodnom, evrop- skom i domaćem pozitivnom pravu, jer postojeća zakonska regulativa nije dovoljna u prevenciji i suzbijanju ovog oblika diskriminacije.

Ključne riječi: pravo na rad, oblici diskriminacije, mobing, postupci vansudske i sudske zaštite, krivičnopravna zaštita.


Incompleteness in legal regulation of mobbing as a “form of discrimination”

Aleksandra Vuković

LL. D. Aleksandra Vukovic, Assistant director of Public Health Institute Health Center Trebinje and assistant at University for business engi- neering and management – Study center Trebinje, Trebinje, Bosnia and Herzegovina saskav@yahoo.com


Summary: In context of complicated human relations, right to work, as one of essential human rights, more often is viola- ted by different forms of discrimination, especially by mobbing as form of violation of human relations at work place and an occurrence that has tendency of expansion. Existing legal regulative of mobbing in Bosnia and Herzegovina doesn’t contribute to repression of mobbing nor it facilitates it’s testifying in extrajudicial and judicial procedures. Bringing a special law on mobbing requires a line of social, economical and legal reasons with the respect for legal frame found in international and European positive legal acts, because existing legal regulative is not substantial for prevention and suppression of this form of discrimination.

Key words: Right to work, Forms of discrimination, Mobbing, Protection procedures, Legal protection.