DOI: 10.7251/VJE1502175T

UDC: 606:604.6]:502/504


image

ORIGINALNI NAUČNI RAD


image


Genetički modifikovani organizmi (GMO) – aktuelno stanje i metode detekcije

Vojislav Trkulja

Prof. dr, Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, vtrkulja@blic.net


Rezime: Genetički modifikovani organizmi (GMO) su organizmi koji sadrže jedan ili više gena koji se u njih unose vje- štačkim načinom u laboratorijama, metodama genetičkog inženjerstva, pri čemu se geni uzimaju od druge, nesrodne ili čak sasvim udalјene vrste. Pitanja tehničke, etičke i bezbjedonosne prirode, koja stižu sa GMO tehnologijom su mnogo- brojna. U radu se navodi aktuelno stanje proizvodnje GMO u svijetu i kod nas, kao i najznačajnije metode za pouzdanu i preciznu detekciju GMO.

Klјučnе riјеči: GМО, transgen, GMO u svijetu, GMO kod nas, metode detekcije GMO.


Genetically modified organisms (GMOs) - current state and detection methods

Vojislav Trkulja

Prof. dr, Agricultural Institute of Republic of Srpska, Banja Luka, vtrkulja@blic.net


Abstract: Genetically modified organisms (GMOs) are organisms which comprise one or more genes which are inserted artificially in the laboratory, by methods of genetic engineering, wherein the genes are taken from other, non-related, or even quite distant species. Questions of technical, ethical and safety nature, which come with GMOs technology, are numerous. This article presents the current state of production of GMOs in the world and in our country, and the most important methods for reliable and accurate detection of GMOs.

Keywords: GMO, transgene, GMO in the world, GMOs in our country, detection methods of GMOs.